home
Staňte se licenčním partnerem

Staňte se licenčním partnerem

Na základě využívání franchisy UNIGLOBE je možno klientům průměrné cestovní náklady snížit o 10–40 %. Údaje jsou na základě statistiky klientů UNIGLOBE. Určujícím faktorem pro snížení ceny jsou moderní technologie.

Hlavním cílem franchisy UNIGLOBE je umožnit podnikatelům v business travel dosáhnout v jejich regionu výrazně lepších prodejních výsledků oproti konkurenci díky ověřenému know-how a propracovanému franchisovému konceptu.

Cestovním kancelářím poskytuje podporu regionální kancelář se svým know-how a její proškolení zaměstnanci. Obecně je úlohou centrály zajistit, aby franchisové pobočky dělaly, co dělat mají, a byly úspěšné.Úkolem centrály není poskytovat kancelářím obchodní příležitosti nebo jim přímo pomáhat při zajišťování konkrétních obchodních transakcí, úkolem centrály je podpůrná činnost.

Co všechno může využít franchisant konceptu UNIGLOBE

 • franchisant využívá ochrannou známku UNIGLOBE
 • franchisant využívá know-how, které je centrálou průběžně zdokonalováno a poskytováno formou příruček a školení - franchisant získává přístup k jedinečným technologiím UNIGLOBE
 • centrála provádí společnou marketingovou podporu franchisantůna národní a regionální úrovni
 • centrála poskytuje průběžné poradenství na základě průběžné kontroly dodržování standardů konceptu UNIGLOBE a hospodaření v jednotlivých kancelářích,
 • centrála pomáhá zařídit umístění, design a vybavení kanceláře

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA FRANCHISANTA KONCEPTU UNIGLOBE

Franchisant  UNIGLOBE zůstává samostatným podnikatelským subjektem, vystupujícím vlastním jménem, a na vlastní účet a s úplnou právní a podnikatelskou samostatností, respektuje pravidla a standardy UNIGLOBE.

Jedním z předpokladů společného úspěchu je vzájemná důvěra a spolupráce partnerů. Proto UNIGLOBE jako franchisor, pro své kanceláře s velkou pečlivostí franchisanty vyhledává a vybírá.

Franchisantem UNIGLOBE se může stát subjekt, který splňuje následující kritéria:

 • je ochotný spolupracovat a podřídit se pravidlům stanovenýmv rámci sítě UNIGLOBE, zejména oprávnění centrály kontrolovatjeho činnost
 • má zkušenosti s podnikáním a základní teoretické znalosti o franchisovém způsobu podnikání
 • má k dispozici potřebné vlastní finanční prostředky
 • je ochotný absolvovat školící a vzdělávací program
 • má manažerské a organizační schopnosti
 • umí jednat s lidmi, má základní zkušenosti s řízením kolektivupracovníků.

Co požadujeme od franchisanta

 • franchisant by měl mít k dispozici vlastní nebo pronajatou kancelář; nemá-li ji, centrála mupomůže a poradí kde najít vhodnou kancelář
 • franchisant musí mít nutný počáteční kapitál na pronájem a navybavení kanceláře a na zahájení provozování konceptu UNIGLOBE
 • franchisová smlouva se uzavírá na dobu 10 let s možnostíprodloužení o dalších 10 let
 • franchisant je ekonomicky a právně samostatný, nakupujea prodává služby pod vlastním jménem a na vlastní účet
 • franchisant platí za užívání práv měsíční poplatek franchisovécentrále ze zisku
 • franchisant sděluje měsíčně výši tržby a umožní centrálenahlížet do účetnictví
 • franchisant dodržuje jakostní standardy sítě UNIGLOBE

UNIGLOBE Travel Czech Republic and Slovakia, s. r. o.
Na Křečku 365, 109 04 Praha 10
e-mail: franchising@uniglobetravel.cz
web: www.uniglobepttravel.cz